top of page

Wet- en Regelgeving Lithium in Nederland

Lithium-ion batterijen zijn essentieel in veel moderne technologieën, maar ze brengen ook aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee, zoals brand en explosie. Daarom is er in Nederland een uitgebreide set van wetten en richtlijnen ontwikkeld om de veilige productie, opslag, transport en het gebruik van lithium-ion batterijen te waarborgen.

PGS 37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)


De PGS 37 richtlijn is specifiek gericht op de opslag van lithium-ion batterijen in Nederland. Deze richtlijn bevat gedetailleerde voorschriften voor:
 

 1. Veiligheidsmaatregelen: Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zoals ventilatie, branddetectie en blusmiddelen.
   

 2. Compartimentering: Voorschriften voor het indelen van opslagruimten om de verspreiding van een eventuele brand te beperken.
   

 3. Blusvoorzieningen: Aanbevelingen voor de aanwezigheid van geschikte blusmiddelen, zoals aerosolen die effectief zijn bij lithium-ion batterijbranden.


Arbowetgeving


Volgens de Nederlandse Arbowet zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor hun werknemers. Dit betekent:
 

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Werkgevers moeten de risico's van het werken met lithium-ion batterijen identificeren en beheersmaatregelen opstellen.
   

 2. Preventieve maatregelen: Implementatie van maatregelen om brand- en explosierisico’s te minimaliseren.
   

 3. Training en voorlichting: Werknemers moeten worden geïnformeerd en getraind over de gevaren van lithium-ion batterijen en de juiste procedures bij incidenten.


Omgevingswet


De Omgevingswet reguleert de inrichting van opslagfaciliteiten voor gevaarlijke stoffen. Voor lithium-ion batterijen betekent dit:
 

 1. Vergunningen: Mogelijk aanvragen van een omgevingsvergunning voor grote hoeveelheden batterijen.
   

 2. Veiligheidsmanagement: Een systeem om risico’s te identificeren en te beheersen.
   

 3. Compliance: Regelmatige inspecties en audits om te voldoen aan wettelijke eisen.


Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi)


Wanneer de opslag van lithium-ion batterijen meer dan 10.000 kg bedraagt, valt deze onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hoewel de PGS 37 richtlijn specifieke voorschriften biedt voor de opslag van lithium-ion batterijen, blijft Bevi van toepassing voor grote hoeveelheden opslag. Het Bevi stelt aanvullende eisen om de risico’s voor de omgeving te beperken:
 

 1. Externe Veiligheidsrapportage (EVR): Bedrijven moeten een rapportage opstellen die de risico’s voor de omgeving beschrijft en de genomen maatregelen om deze risico’s te beperken.
   

 2. Afstanden en Zonering: Het Bevi stelt eisen aan de minimale afstanden tussen de opslaglocatie en kwetsbare objecten, zoals woonwijken, scholen en ziekenhuizen.
   

 3. Communicatie met Gemeenten en Hulpdiensten: Bedrijven moeten regelmatig overleggen met gemeenten en hulpdiensten over de veiligheidsmaatregelen en noodplannen.


Nederlandse Brandveiligheidsnormen


Er zijn specifieke brandveiligheidsnormen voor de opslag van lithium-ion batterijen:
 

 1. NEN 6064: Deze norm behandelt de brandveiligheid van gebouwen en opslagruimten, inclusief vereisten voor brandwerende constructies en blusmiddelen.
   

 2. NEN 3140: Richt zich op veilige werkomstandigheden met elektrische installaties en apparatuur, wat relevant is voor het werken met lithium-ion batterijen.


Transport van Gevaarlijke Stoffen


Voor het transport van lithium-ion batterijen binnen Nederland gelden de volgende regels:
 

 1. ADR: ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route): Het transport moet voldoen aan deze Europese regelgeving, met specifieke eisen voor verpakking, etikettering, en documentatie.
   

 2. Veiligheidsadviseur: Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten een veiligheidsadviseur hebben die verantwoordelijk is voor de naleving van de transportregelgeving.


Belang van Naleving


Naleving van de Nederlandse wet- en regelgeving is cruciaal om risico's van lithium-ion batterijen te beheersen. Niet-naleving kan leiden tot ernstige incidenten en juridische consequenties zoals boetes of bedrijfssluiting.
 

Door deze richtlijnen en voorschriften te volgen, kunnen bedrijven en particulieren de veiligheid waarborgen en de risico’s verbonden aan lithium-ion batterijen tot een minimum beperken. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving om te zorgen voor een veilige en conforme omgang met lithium-ion batterijen.
 

Volg deze richtlijnen om de veiligheid te waarborgen en risico’s te minimaliseren.

bottom of page