top of page

Preventie en veiligheid van lithium brand

Leer hoe veilig om te gaan met lithium accu's en minimaliseer het risico op brandincidenten. Verbeter de veiligheid van uw werkomgeving en bescherm uw eigendommen met onze adviezen en gespecialiseerde oplossingen.

Veilig omgaan met lithium accu's
 1. Correcte opslag: Bewaar lithiumbatterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat ze niet worden blootgesteld aan vocht of water.
   

 2. Vermijd beschadigingen: Zorg ervoor dat lithiumbatterijen niet worden beschadigd door stoten, vallen of buigen. Beschadigde batterijen kunnen lekken of ontvlammen.
   

 3. Gebruik originele opladers: Gebruik alleen opladers die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de batterij. Vermijd goedkope of onbekende merken, omdat deze mogelijk niet voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen.
   

 4. Volg laadinstructies: Volg de laadinstructies die worden geleverd met de batterij en het apparaat. Overladen kan leiden tot oververhitting en brandgevaar.
   

 5. Laat batterijen niet onbeheerd achter tijdens het opladen: Houd toezicht op batterijen tijdens het opladen en laat ze niet onbeheerd achter. Verwijder de batterijen onmiddellijk uit de oplader wanneer ze volledig zijn opgeladen.
   

 6. Wees voorzichtig met beschadigde batterijen: Als een batterij beschadigd is, zoals gezwollen, lekkend of beschadigd, gebruik deze dan niet en probeer deze niet op te laden. Breng beschadigde batterijen naar een speciale inzamelingsplaats voor batterijen.
   

 7. Recycleer oude batterijen: Gooi lithiumbatterijen niet weg met het huishoudelijk afval. Breng ze naar een erkend inzamelpunt voor recycling om milieuschade te voorkomen.

Emergency response team geared up in fire-resistant suits and breathing apparatus for lithium fire safety operation
Preventie van lithium brand
Specialized lithium safety containers designed for secure storage and charging of lithium batteries
 1. Gebruik van lithium safety containers: Bewaar lithiumbatterijen in speciaal ontworpen containers die zijn uitgerust met brandwerende materialen en veiligheidsvoorzieningen om brandincidenten te voorkomen.
   

 2. Volg opslagrichtlijnen: Houd je aan de voorschriften voor de opslag van lithiumbatterijen, zoals vastgelegd in richtlijnen zoals PGS 37, om risico's te minimaliseren.
   

 3. Vermijd beschadiging: Zorg ervoor dat lithiumbatterijen niet worden blootgesteld aan fysieke schade of kortsluiting, wat brand kan veroorzaken.
   

 4. Controleer op defecten: Inspecteer regelmatig lithiumbatterijen op tekenen van defecten, zoals lekkage of vervorming, en vervang deze indien nodig.
   

 5. Veilig opladen: Gebruik alleen goedgekeurde oplaadapparatuur en volg de aanbevolen laadprocedures om oververhitting en brand te voorkomen tijdens het opladen van lithiumbatterijen.
   

 6. Opslag in een geventileerde ruimte: Bewaar lithiumbatterijen in een goed geventileerde ruimte om de kans op ophoping van ontvlambare gassen te verminderen.
   

 7. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat personeel dat met lithiumbatterijen werkt, op de hoogte is van de risico's en de juiste procedures kent om brandincidenten te voorkomen en te reageren in geval van nood.

Wat te doen bij lithium brand
 1. Veiligheid eerst: Zorg ervoor dat je eigen veiligheid en die van anderen altijd prioriteit heeft. Vermijd direct contact met de brandende lithiumbatterijen en de rook die ervan afkomt.
   

 2. Bel de hulpdiensten: Bel onmiddellijk het alarmnummer (bijvoorbeeld 112 in Europa) en meld de brand. Geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door en beschrijf de situatie.
   

 3. Brandblusser gebruiken: Als de brand klein is en je veiligheid niet in gevaar brengt, probeer dan de brand te blussen met een geschikte brandblusser. Gebruik bij voorkeur een blusmiddel dat geschikt is voor het blussen van lithiumbranden, zoals een droog poederblusser.
   

 4. Evacuatie: Als de brand zich snel verspreidt of als er giftige rookontwikkeling is, evacueer dan onmiddellijk het gebied en breng jezelf en anderen in veiligheid.
   

 5. Afstand houden: Houd indien mogelijk een veilige afstand van de brandende lithiumbatterijen en de rook. Vermijd inademing van de rook en probeer de brand niet te blussen als je niet over de juiste uitrusting of training beschikt.
   

 6. Geef informatie: Verstrek zo nodig informatie aan de hulpdiensten over het type lithiumbatterijen dat bij de brand betrokken is en eventuele speciale risico's die daarmee gepaard gaan.
   

 7. Noodsituatieplan volgen: Als je werkt in een omgeving waar regelmatig met lithiumbatterijen wordt gewerkt, volg dan het noodplan en de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om te reageren op brandincidenten.

Firefighters using special extinguishing agents to combat a lithium fire
bottom of page